post-thumb

Op Sep 22, 2015

BTW en sportverenigingen

Binnen het systeem van de BTW geldt momenteel een vrijstelling voor bepaalde diensten en leveringen. Door Europese jurisprudentie gaat de vrijstelling voor sportorganisaties zoals deze nu geldt op de schop. Doordat de vrijstelling uniform dient te worden uitgelegd moet de Nederlandse wetgeving her en der worden aangescherpt, wat in de praktijk zal betekenen dat de vrijstelling wordt verruimd. Momenteel luidt de vrijstelling voor sportorganisaties als volgt: De diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, aan hun leden, met uitzondering van:

  1. Het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke;
  2. De diensten door watersportorganisaties die voor hun dienstverlening gebruik maken van één of meer personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn ten behoeve van de organisatie, voor zover deze diensten bestaan in het met behulp van deze personen verrichten van werkzaamheden met betrekking tot vaartuigen dan wel in het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen;

Er zijn twee dingen die opvallen aan de formulering. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties die zich de beoefening van sport ten doel stellen. Hiermee worden winstbeogende instellingen uitgezonderd van de vrijstelling. Dit betekent dat deze instellingen btw belast presteren naar hun afnemers. Aan de andere kant betekent dat ook dat zij de btw die zij in rekening gebracht krijgen kunnen verrekenen. Daarnaast beperkt de vrijstelling zich tot dienstverlening aan leden. Hiermee wordt bedoeld dat de vrijstelling niet op gaat als diensten of leveringen worden verricht aan niet-leden. Wat ook opvalt aan de Nederlandse wetgeving is dat de ‘ terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie’ of het ‘ gelegenheid geven tot sportbeoefening’ niet onder de vrijstelling vallen. Gemeenten stellen met name sportaccommodaties ter beschikking aan de vereniging. Deze prestaties zijn nu belast met het verlaagde tarief, te weten 6%. ## Ontwikkelingen jurisprudentie

Op 19 december 2013 oordeelde het HvJ EU in het ‘Bridport and West Dorset Golf Club’ arrest dat de btw vrijstelling voor sportdiensten niet alleen geldt voor diensten van sportverenigingen aan hun leden, maar ook voor diensten aan niet-leden. Onze staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat Nederland gedwongen is om de btw regelgeving rondom sport aan te passen. De aanpassing zou betekenen dat het tegen vergoeding geven van gelegenheid tot sportbeoefening, zonder winstoogmerk, van btw-heffing wordt vrijgesteld. Ongeacht of aan leden of niet-leden wordt gepresteerd. Als gevolg van de wetswijziging zouden Gemeenten en niet-commerciële instellingen ook worden vrijgesteld van btw. De keerzijde hiervan is dat de sportvereniging ook haar recht op aftrek van voorbelasting verliest. Dit betekent dat deze instellingen op den duur ook btw belast zullen moeten gaan presteren, en geen btw meer kunnen verrekenen. Wanneer de wetswijziging komt is nog onduidelijk, maar dat hij er komt is onvermijdelijk, dit heeft Wiebes in zijn kamerbrief van 17 juni 2015 aangegeven. Het zal echter wegens budgettaire redenen niet op korte termijn plaatsvinden. Dit geeft ruimte om te anticiperen op de toekomstige wetgeving. Bepaalde instanties kunnen momenteel nog btw belast presteren, wat anderzijds betekent dat zij de btw op kosten kunnen verrekenen. Het is verstandig om nu na te denken over investeringen c.q. renovaties. Dit soort werkzaamheden lopen doorgaans aardig in de kosten, en de mogelijkheid om de btw in die kosten terug te vorderen is het overwegen waard. Mocht je dus zulk soort werkzaamheden op de planning hebben staan, bekijk dan ook even de mogelijkheid om die werkzaamheden naar voren te schuiven. ## Fondswervende activiteiten & kantineregeling

Als je als organisatie vrijgesteld van btw presteert, kun je bijkomende fondswervende activiteiten onder bepaalde voorwaarden zonder btw heffing verrichten. De activiteiten zijn vrijgesteld als je de volgende maximumbedragen niet overschrijdt: * Levering van goederen € 68.067 per jaar

  • Diensten € 22.689 per jaar
  • Diensten door sportclubs € 50.000 per jaar

Als je boven deze bedragen komt, is de gehele opbrengst belast met btw. Deze vrijstelling geldt ook voor kantineactiviteiten, ook wel bekend als de kantineregeling, mits deze activiteiten aan de voorwaarden voldoen. Wil je meer informatie over de sportvrijstelling binnen de btw of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Share:

Ik wil IBEO!