Kleineondernemersregeling

Voor de kleine ondernemers zijn administratieve en factureringsverplichtingen voor de BTW een behoorlijke last. Om aan deze kleine ondernemers tegemoet te komen is voor hen een bijzondere regeling opgenomen in de Wet op de Omzetbelasting. Dit is de zogenoemde ‘kleineondernemersregeling’, hierna KOR genoemd. Deze regeling geldt per ondernemer en is uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen (eenmanszaak) of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap, vof, man-vrouwfirma etc.) die in Nederland wonen of zijn gevestigd. Bij een vof is de kleineondernemersregeling niet afzonderlijk van toepassing op de vennoten. De kleineondernemersregeling is niet van toepassing op rechtspersonen (nv, bv, stichting, vereniging etc.). De kleineondernemersregeling is van toepassing op ondernemers die na aftrek van voorbelasting in een kalenderjaar minder dan €1.883 btw moeten afdragen. Zij mogen 2,5 maal het verschil tussen €1.883 en het bedrag dat zij (zonder toepassing van de kleineondernemersregeling) verschuldigd zijn, in mindering brengen op de afdracht. De vermindering kan niet hoger zijn dan het btw-bedrag dat een ondernemer (eigenlijk) is verschuldigd. De kleine ondernemer krijgt dus geen btw terug op basis van de vermindering van de kleineondernemersregeling.

Ondernemers die (na aftrek van voorbelasting) per jaar €1.345 of minder aan btw verschuldigd zijn, zijn door de vermindering van de kleineondernemersregeling geen btw verschuldigd. De vermindering bedraagt dan immers 2,5 × (€1.883 – €1.345) = €1.345. Ondernemers die per jaar niet meer dan €1.345 aan btw zijn verschuldigd, hoeven per saldo dus geen btw te betalen.

Voorbeeld 1
Ondernemer A is over zijn omzet € 3.000 btw verschuldigd, terwijl zijn voorbelasting € 1.400 bedraagt. Zonder toepassing van de KOR is hij dus €1.600 verschuldigd. De vermindering bedraagt 2,5 x (1.883 – 1.600) = €708.

Voorbeeld 2
Ondernemer B is over zijn omzet € 3.000 btw verschuldigd, terwijl zijn voorbelasting €1.900 bedraagt. Per saldo is hij € 1.100 verschuldigd. Omdat dit minder is dan €1.335 hoeft hij geen btw te betalen. Omdat B na toepassing van de KOR geen btw hoeft af te dragen, komt hij in aanmerking voor de ontheffing van de administratieve verplichtingen (zie hierna). Als de ondernemer weet dat hij voor het lopende jaar voor de KOR in aanmerking komt, kan hij bij het doen van de kwartaalaangifte al een voorlopende vermindering toepassen.

Verlegde btw

Als een kleine ondernemer prestaties verricht waarvan de btw-heffing op grond is verlegd naar de afnemer, telt deze btw als verschuldigde btw mee voor de berekening van de vermindering. Als de verschuldigdheid van btw wordt verlegd naar de kleine ondernemer, telt deze btw niet mee voor de vermindering.

Intracommunautaire verwervingen

De kleine ondernemer moet de btw over intracommunautaire verwervingen altijd aangeven en betalen in Nederland. Deze btw telt niet mee voor de toepassing van de vermindering voor kleine ondernemers (en is dus gunstig).

Ontheffing administratieve verplichtingen

De ondernemers die na toepassing van de vermindering van de kleineondernemersregeling geen btw hoeven af te dragen, kunnen bij hun inspecteur een verzoek indienen om ontheffing van de administratieve verplichtingen. De ontheffing gaat in bij het begin van het jaar dat volgt op het jaar waarin het verzoek is gedaan. Er is een besluit van maart 2013 die voor starters goedkeurt dat als deze aan een aantal voorwaarden voldoet, de ontheffing met terugwerkende kracht kan worden verleend tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Een ontheffing heeft tot gevolg dat de ondernemer geen btw-aangiften hoeft in te dienen, geen facturen hoeft uit te reiken en geen administratie hoeft bij te houden. De ondernemer kan volstaan met het bewaren van de aan hem uitgereikte facturen. De keerzijde van de ontheffing is dat de ondernemer geen recht heeft op aftrek van de in rekening gebrachte of naar hem verlegde btw. Als een kleine ondernemer investeringen gaat doen is het daarom niet verstandig om ontheven te zijn van de administratie verplichtingen. Let op deze regeling geldt alleen voor de BTW en niet voor de inkomstenbelasting! Voor die belastingheffing moet je wel een zodanige administratie voeren waar inkomsten en kosten uit blijken.

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret