post-thumb

Op Jan 12, 2015

Pensioen ondernemer

Als werknemer kun je vaak gebruik maken van pensioenregelingen die worden aangeboden door de werkgever en in sommige gevallen betaalt je werkgever zelfs de premie. Als ondernemer moet je hier zelf over nadenken. Je kunt dit als ondernemer op verschillende manieren regelen.

Er zijn ondernemers die zien hun zaak als pensioen. De opbrengst van de verkoop van de onderneming is dan bestemd voor de oudedag. Het risico is dan dat de onderneming niet genoeg waard kan blijken te zijn. Of dat er omstandigheden zijn (neem bijvoorbeeld de economische crisis) waardoor de onderneming plotseling minder waard is. Het is verstandig om de risico’s in te schatten en daarop misschien te besluiten om buiten de onderneming ook te sparen voor je oudedag. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld sparen bij een verzekeringsmaatschappij of een bank, maar ook de fiscale wetgeving biedt enkele mogelijkheden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uitstel van belasting te krijgen om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Fiscale oudedagreserve (FOR)
 • Lijfrente-aftrek
 • Stakingswinst lijfrente-aftrek

Fiscale oudedagreserve

De fiscale oudedagreserve is een aftrekpost voor ondernemers. De belastingheffing wordt hierover uitgesteld. Het is de bedoeling dat deze reserve wordt gebruikt voor de aankoop van pensioen. De belastingheffing vindt dan plaats bij uitkering van dat pensioen. Wordt dit pensioen nooit uitgekeerd, dan wordt de reserve belast bij de staking van de onderneming.

Het voordeel van het later belast laten zijn, is dat je met een groter bedrag bijvoorbeeld kan beleggen, sparen of investeren en dus hopelijk uiteindelijk een groter pensioen opbouwt.

Hoe werkt het precies:

 • Je moet voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigen (1.225 uur per jaar)
 • Je mag een maximaal bedrag toevoegen (in 2013 12 % met een maximum van eur 9.542,-)
 • De onderneming moet wel winst maken, bij verlies is geen toevoeging mogelijk.
 • De totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan het bedrijfsvermogen.
 • Jaarlijks moet je op de balans van de onderneming de stand van de opgebouwde reserve vermelden.
 • Als je meer ondernemingen hebt, mag je in totaal bij alle ondernemingen niet meer opbouwen dan bovengenoemde bedragen. Je kunt dus niet in iedere onderneming apart 12% toevoegen. Je kunt de FOR wel verdelen over de ondernemingen.
 • De FOR is persoonlijk. Zit je dus bijvoorbeeld met meerdere vennoten in de ondernemingdan mag iedere vennoot apart een FOR opbouwen.

Let wel op: zoals vermeld levert de FOR uitstel van belasting op. Dat betekent dat er ooit belasting over betaald moet worden. Dit kan dan ook bijvoorbeeld zijn op een moment dat dat door omstandigheden niet goed uitkomt. Het is dus niet altijd aantrekkelijk. Denk daar goed over na!

Lijfrente-aftrek

Lijfrente is de jaarlijkse premie die u betaalt aan een particuliere pensioenvoorziening. Deze premie is tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar. De aftrek wordt verrekend met de toevoeging aan de FOR. Premies aan een bancaire lijfrente zijn ook aftrekbaar! Dit is eigenlijk een toevoeging aan een spaarrekening. Deze spaarrekening is echter geblokkeerd tot pensionering en komt na pensionering in gedeeltes vrij. Dit is vaak transparanter en heeft lagere kosten dan de producten van verzekeraars.

Je kunt op de volgende manier berekenen hoeveel je kunt aftrekken: ( 0,17 x premiegrondslag ) – ( 7,5 x A ) – F – S Premiegrondslag = winst uit onderneming A = aangroei pensioenaanspraken (deze worden jaarlijks verstrekt door je pensioenfonds) F = Netto toename FOR S = vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling

Heffing van belasting vindt plaats bij uitkering van de lijfrente.

Stakingswinstlijfrente-aftrek

Bij staking van een onderneming wordt eventuele stakingswinst belast. Stakingswinst bestaat uit bijvoorbeeld goodwill of een boekwinst (doordat je bedrijfspand meer waard is geworden). Je kunt van deze winst een koopsom voor lijfrente aftrekken. Hierdoor heb je uitstel van heffing. De hoogte van het aftrekbare bedrag is als volgt:

Het maximum bedraagt eur 443.059 (2013) als de overdragende ondernemer:

 • 60 jaar of ouder is;
 • voor 45% of meer arbeidsongeschikt is (de termijnen moeten dan binnen zes maanden na het staken van de onderneming ingaan);
 • is overleden.

Het maximum bedraagt eur 221.537 (2013) als de overdragende ondernemer:

 • 50 jaar of ouder is;
 • jonger dan 50 jaar is en de termijnen onmiddellijk ingaan.

In de overige gevallen bedraagt het maximum eur 110.774 (2013).

Ook hier vindt dan heffing plaats bij uitkering van de lijfrente.

Bij omzetting van een eenmanszaak in een BV kan de lijfrente ook door de BV worden voortgezet (in eigen beheer).

Pensioen, lijfrente en Lang-levenrisico

Er is nog één ding wat wij jullie graag zouden willen meegeven bij de afweging voor het afsluiten van een lijfrente of een pensioen, dat is het zogenaamde lang-levenrisico. Als je van plan bent om het pensioen in eigen beheer te houden, heb je het risico dat je langer leeft dan verwacht en dus je buffer opraakt. Bijvoorbeeld als je van plan bent om te leven van je spaargeld of beleggingen. Bij een verzekeringsmaatschappij heb je dat risico afgedekt. Daar tegenover staat dan wel het kort-levenrisico. Iets wat niet te hopen is, kan wel gebeuren. Je overlijdt kort na pensioneren. In dat geval heb je maar heel kort kunnen genieten van de uitkeringen van een verzekeraar, terwijl je bij eigen beheer dan nog je resterende vermogen nalaat (Dit risico is af te dekken d.m.v. een contraverzekering).

Share:

Ik wil IBEO!